Aktualności

2017-05-18

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim przypomina właścicielom i zarządcom budynkĂłłw o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2˛ oraz innych obiektow budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2˛ o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2017 r. (art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego), ktorej przedmiotem jest sprawdzenie stanu technicznego: elementow budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynnikow występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tutejszy organ o przeprowadzonej kontroli.

Właściciele lub zarządcy ktorzy nie poddadzą obiektow budowlanych w terminie do 31 maja 2017 r. wyżej wymienionej kontroli, podlegają karze grzywny.


wprowadzil: PINB Strzelce Opolskie
Strona główna